NAP Process Industry Network

  1. Login
  2. Contact
  3. Google translate

Professorale overpeinzingen

Het kalenderjaar nadert haar einde. Maar qua activiteiten is het alles behalve afronden. Het tweede deel van het eerste semester is drie weken oud en het aantal colleges en werkgroepen is in dit kwartaal altijd het hoogste. Maar het gaat goed. Afgelopen vrijdag, na afloop van een college van vier uur in de minor project management, kwam een van de studenten naar me toe met de mededeling dat hij het jammer vond dat het al afgelopen was. Daar doe je het dus voor. En dat was niet de enige eervolle terugkoppeling. Het bestuur van de Stichting, op bezoek in mijn kamer in Delft, zag de oorkonde van de ‘docent van het jaar verkiezing’ en was verbaasd dat ik dat nooit vermeld had.  Mijn verweer dat ik slechts derde was geworden, vond geen gehoor en volgens hen was het wel degelijk het vermelden waard. Dus bij deze.

 

Naast de onderwijsbelasting, blijven we  natuurlijk ook bezig op het gebied van onderzoek. Daar heb ik de laatste paar keer in deze column over bericht. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen maken we gebruik van surveys, van voltooide cases, van interviews en van project documentatie. Het blijft een probleem om de hand te leggen op voldoende informatie. Dat klinkt raar, dat weet ik, maar het blijft een voortdurende uitdaging. Als voorbeeld de survey waar ik in de september column van dit jaar melding van maakte en die ik uitgebreid voor het voetlicht heb gebracht in de contactbijeenkomst van september heeft een bedroevend lage respons tot nu toe. Ik denk dat we zo’n 300 mensen hebben benaderd via e-mail met het verzoek om de survey in te vullen. Op het moment van schrijven hebben we slechts 39 ingevulde surveys terug mogen ontvangen. Zoals u zich misschien herinnert had ik ingezet op 100 responses, 5 van iedere sponsor. Maar dat hebben we dus bij lange na niet gehaald. Om hier nog wat aan te doen, hebben we de deadline verlengd tot midden december. Mag ik u allen vragen om nog twee of drie project managers in uw bedrijven te vragen om een uur te besteden aan ons onderzoek? Ik weet het, een uur is veel gevraagd in deze hectische tijden, maar dat uur is voor ons en ons onderzoek van onschatbare waarde. Alstublieft, help ons!
 

Ook zijn er nog een aantal hoogtepunten te melden in het elfde jaar van mijn aanstelling als NAP professor. Het Industrial User Panel, de bijeenkomst met de sponsoren van de leerstoel, heeft in oktober plaats gevonden. We hebben daar een status update gegeven van onderwijs en onderzoek, zoals dat onderweg is. Daarnaast hebben 4 van mijn promovendi in korte presentaties een overzicht gegeven van de voortgang van hun onderzoek. Voor een van hen was het de generale repetitie van haar verdediging. Op 14 december 2017 om 12.30 uur zal Leonie Koops haar proefschrift met als titel “Creating Public Value” verdedigen in een openbare zitting van de promotiecommissie. U bent van harte uitgenodigd. En tenslotte hebben we eind november in een vergadering van het Stichtingsbestuur, waar ik als gast aanwezig was, afscheid genomen van Karel Horn die bijna 4 jaar lang de voorzittershamer met verve heeft gehanteerd. Het stokje heeft hij overgedragen aan Frank van den Boomen (DSM). Karel van harte bedankt voor de goede zorgen, de voortdurende stimulans, je interesse en het luisterend oor waar nodig. Het ga je goed en Frank, welkom aan boord. U hoort nog van ons.

Hans, NAP professor