Invitation NAP Webinar "The impact of digitalisation in Capital Projects and Maintenance" 12 November 2020

Invitation NAP Webinar "The impact of digitalisation in Capital Projects and Maintenance" 12 November 2020

20 oktober 2020 by Communicatie 0 comments

Dear NAP member,

Digitalisation is increasingly changing business outcomes and is impacting all aspects of the Process Industry. Also in Capital Project delivery and…

nap invitation

Dear NAP member,

Digitalisation is increasingly changing business outcomes and is impacting all aspects of the Process Industry. Also in Capital Project delivery and the execution of Maintenance, data-centric, ways of working and digital solutions are clearly starting to contribute to improving execution efficiency and driving cost down. Therefore NAP wants to invite you for the following Webinars.
Digital transformation in Oil & Gas – taking a closer look at how this impacts delivery of Capital Projects
Oscar van der Weide (Shell) will take a closer look at the impact of digital transformation in the delivery of Capital projects. Most operators have programs in place to progress their internal digitalization agenda, but some initiatives need to be tackled at industry level. In order to unlock value from digital at scale, an industry-wide approach is required to drive faster and broader change in a landscape with long-established work practices, commercial models and companies individually pursuing innovation where collaboration would make more sense.The impact of digitalisation on maintenance and the non-technical factors that matter
Henk Akkermans (Tilburg University, WCM) will give a brief introduction to the impact of digitalisation on the organization and execution of maintenance. In addition, Henk is interested in the non-technical factors that ultimately determine whether technical innovations are successful in practice: economic considerations, cultural factors and cognitive limitations interact with technical developments and this makes innovation complex not only technically, but also organisationally and dynamically.

Program 17h00 - 18h00

  • Start and introduction by NAP Chairman Frank van Ewijk
  • Presentation "Digital transformation in Oil & Gas - taking a closer look how this impacts delivery of Capital Projects" by Oscar van der Weide
  • Presentation "The impact of digitalisation on maintenance and the non-technical factors that matter" by Henk Akkermans
  • Closing Webinar by Frank van Ewijk

Oscar van der Weide has worked in Shell for more than 30 years now. He has held a diverse range of roles in Projects, Engineering and Maintenance and has enjoyed working in six different countries across three continents. He currently holds a global role with responsibility for digital transformation in capital project delivery across Shell. 

Henk Akkermans is professor of Supply Chain Management at Tilburg University's Faculty of Economics and director of the World Class Maintenance foundation. He is actively involved in numerous innovation projects on the border of theory and practice in the field of "smart maintenance", both in the process industry and in the manufacturing industry, infrastructure and energy sector. 

The language of the presentations is Dutch.

During the Webinar, where MS Teams is used, there is also an opportunity to ask questions via the chat box. You can participate by sending an e-mail to info@napnetwerk.nl. You will then receive an invite within 2 weeks of the Webinar with the details for your participation.

We are looking forward to meet you at the NAP Webinar.


Geachte NAP deelnemer,

Digitalisering verandert in toenemende mate de bedrijfsresultaten en beïnvloedt alle aspecten van de procesindustrie. Ook bij de uitvoering en oplevering van grote projecten en van onderhoud beginnen data-centrische werkwijzen en digitale oplossingen duidelijk bij te dragen aan het verbeteren van de efficiëntie van de uitvoering en het verlagen van de kosten. Daarom wil NAP u uitnodigen voor de volgende Webinars.

Digitale transformatie in olie en gas - nader bekijken hoe dit de uitvoering en oplevering van grote projecten beïnvloedt
Oscar van der Weide (Shell) gaat dieper in op de impact van digitale transformatie bij de oplevering van grote projecten. De meeste productiebedrijven hebben programma's opgesteld om hun interne digitaliseringsagenda te bevorderen, maar sommige initiatieven moeten op sectorniveau worden aangepakt. Om op schaal waarde uit digitale technologie te halen, is een branche-brede aanpak vereist om snellere en bredere veranderingen te bewerkstelligen in een landschap met lang gevestigde werkmethoden, commerciële modellen en bedrijven die individueel innovatie nastreven waar samenwerking zinvoller zou zijn.

De impact van digitalisering op onderhoud en de niet-technische factoren die ertoe doen
Henk Akkermans (Tilburg University, WCM) geeft een korte inleiding over de impact van digitalisering op de organisatie en uitvoering van onderhoud. Daarnaast is Henk geïnteresseerd in de niet-technische factoren die uiteindelijk bepalen of technische innovaties in de praktijk succesvol zijn: economische overwegingen, culturele factoren en cognitieve beperkingen staan ​​in wisselwerking met technische ontwikkelingen en dit maakt innovatie niet alleen technisch, maar ook organisatorisch en dynamisch complex.

Programma 17.00 - 18.00 uur

  • Start en introductie door NAP voorzitter Frank van Ewijk
  • Presentatie "Digitale transformatie in olie en gas - nader bekijken hoe dit de levering van grote projecten beinvloedt " door Oscar van der Weide
  • Presentatie "De impact van digitalisering op onderhoud en de niet-technische factoren die er toe doen" door Henk Akkermans
  • Afsluiten Webinar door Frank van Ewijk


Oscar van der Weide werkt al meer dan 30 jaar bij Shell. Hij heeft een breed scala aan functies bekleed in Projecten, Engineering en Onderhoud en heeft met plezier gewerkt in zes verschillende landen op drie continenten. Hij bekleedt momenteel een wereldwijde rol met verantwoordelijkheid voor digitale transformatie bij de uitvoering van grote projecten bij Shell.

Henk Akkermans is hoogleraar Supply Chain Management aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van Tilburg University en directeur van de stichting World Class Maintenance. Hij is actief betrokken bij tal van innovatieprojecten op het grensvlak van theorie en praktijk op het gebied van "smart maintenance", zowel in de procesindustrie als in de maakindustrie, infrastructuur en energiesector.

De voertaal van de presentaties is Nederlands.

Tijdens het webinar, waarbij gebruik wordt gemaakt van MS Teams, is er ook gelegenheid om vragen te stellen via de chatbox. Deelnemen aan het webinar kan door een mail te sturen naar info@napnetwerk.nl. Vervolgens zult u binnen 2 weken voor de aanvang van het webinar een invite ontvangen met de details voor de deelname.

We kijken er naar uit u te mogen begroeten op het NAP-webinar.

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Close